PROBLEMSTILLINGERNår det gælder lovgivning skal man til enhver tid foretage et skøn i den givne situation."En person ringer ind og vil gerne have oplysninger om en indlagt pt. I baggrunden høres en kvinde råbe til en mand "Du kommer ikke ind!" flere gange. Ud fra de ting de siger til hinanden, får jeg et indtryk af et voldeligt + alkoholiseret hjem, men det gav mig fornemmelsen af, at hun søgte oplysninger, der ikke vedkom hende. Jeg stillede telefonen videre til aktuelle afdeling."

Hun kan kun få oplysninger om patienten, hvis hun har samtykke til information for pårørende fra patienten.


SL: § 43. Med patientens samtykke kan sundhedspersoner til andre formål end behandling videregive oplysninger om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til myndigheder, organisationer, private personer m.fl.

Der må ikke videregives oplysninger til pårørende uden samtykke, da sundhedspersoner som udgangspunkt har tavshedspligt i forhold til de pårørende. Ofte vil de pårørende have svært ved at forstå blive afvist med en henvisning til tavshedspligten, da det som regel er i patientens og de pårørendes interesse at få informationer om behandlingen, prognose osv. For at imødegå dette, kan spørgsmålet om samtykke til information af de pårørende bringes på banen.


SL: § 44. Samtykke efter § 43, stk. 1, skal være skriftligt. Kravet om skriftlighed kan dog fraviges, når sagens karakter eller omstændighederne i øvrigt taler derfor. Samtykket skal indføres i patientjournalen.

Stk. 2. Samtykke efter stk. 1 bortfalder senest 1 år efter, at det er givet."Hvornår kan pårørende informeres uden samtykke?"

I særlige tilfælde kan oplysninger videregives til de pårørende uden samtykke, eks. Hvis patienten er dement eller er akut syg og ikke kan tage vare på sig selv. Ligeledes hvis en patient, som er HIV-smittet ikke vil informere sin samlever om dette, kan oplysningerne gives til samleveren, som har stor risiko for at blive smittet, videregives.


SL § 43, stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan uden patientens samtykke ske, når
1) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives og oplysningen må antages at have væsentlig betydning for den modtagende myndigheds sagsbehandling,
2) videregivelsen er nødvendig for berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre eller
3) videregivelsen er nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- og kontrolopgaver."Dikterende læge ønsker, at egen læge får kopi af et journalnotat. Der foreligger ikke samtykke. Systemet vil ikke sende ambulant lægebrev over EDI, når der ikke er tastet J for samtykke. Må jeg taste J for samtykke i systemet?"

Ja. Systemet er nu lavet om på Skejby Sygehus, så der automatisk står J i felterne. Hvis patienten frabeder sig videregivelse af oplysninger, skal dette respekteres og registreres i systemet med nej i felterne.


SL: § 41. Med patientens samtykke kan sundhedspersoner videregive oplysninger til andre sundhedspersoner om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med behandling af patienten.

Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan uden patientens samtykke ske, når
1) det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb for patienten, og videregivelsen sker under hensyntagen til patientens interesse og behov,
2) videregivelsen omfatter et udskrivningsbrev fra en læge, der er ansat i sygehusvæsenet, til patientens alment praktiserende læge,

Stk. 3. Patienten kan frabede sig, at oplysninger efter stk. 2, nr. 1 og 2, videregives."Der kommer anmodning fra et forsikringsselskab om oplysninger. Forsikringsselskabet har patientens samtykke. Patienten er opereret på vores afdeling, hvorfor brevet er stilet til opererende overlæge. Patienten har imidlertid en anden stamafdeling, hvor alle relevante oplysninger inkl. operationsbeskrivelse er at finde. Må jeg sende kopi af en anden afdelings notater, eller bør jeg videresende brevet til patientens stamafdeling?"

Det afhænger af brevets udformning, og hvad patienten har givet samtykke til. I og med vi ikke ved, hvad patienten har givet samtykke til, kan vi kun sende relevante oplysninger fra vores egen afdeling."Må vi sende kopi af andre sygehuses journaler, hvis vi omvisiterer til et andet sygehus?"

Man må sende kopi af alt, hvad der er relevant for behandlingen.


SL: § 41. Med patientens samtykke kan sundhedspersoner videregive oplysninger til andre sundhedspersoner om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med behandling af patienten.

Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan uden patientens samtykke ske, når
1) det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb for patienten, og videregivelsen sker under hensyntagen til patientens interesse og behov."Hvilke oplysninger der må gives videre til pårørende, når disse f.eks. henvender sig telefonisk?"

I teorien må man intet oplyse, medmindre der foreligger patientsamtykke herfor. Der skal først og fremmest undersøges, om der fra patientens side er givet samtykke til information til de pårørende. Patienten har ret til at frabede sig dette.


SL: § 43. Med patientens samtykke kan sundhedspersoner til andre formål end behandling videregive oplysninger om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til myndigheder, organisationer, private personer m.fl."Må der videregives journal kopi til egen læge, hvis der ikke er givet skriftligt samtykke?"

Ja det må der.


SL: § 41 Med patientens samtykke kan sundhedspersoner videregive oplysninger til andre sundhedspersoner om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med behandling af patienten.

Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan uden patientens samtykke ske, når
1) det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb for patienten, og videregivelsen sker under hensyntagen til patientens interesse og behov,
2) videregivelsen omfatter et udskrivningsbrev fra en læge, der er ansat i sygehusvæsenet, til patientens alment praktiserende læge."Min mor døde af brystkræft i 2005. Min datter går til lægen for at få p-piller og bliver bedt om at finde ud af hvilken kræftform hendes mormor døde af. Kan jeg ringe til Onkologisk Afdeling og få oplyst dette? Jeg kan jo ikke få tilladelse fra min mor."

Ja, nærmeste pårørende har mulighed for at få oplysninger vedr. dødsårsag.


SL: § 45. En sundhedsperson kan videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske og hensynet til afdøde, eller andre private interesser ikke taler afgørende herimod."Når vi videresender f.eks. en patient fra Fredericia til behandling på Onkologisk Afdeling, åKH, må vi så sende journalkopien fra Fredericia med?"

Ja, da det er nødvendigt af hensyn til den videre behandling.


SL: § 41. Med patientens samtykke kan sundhedspersoner videregive oplysninger til andre sundhedspersoner om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med behandling af patienten.

Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan uden patientens samtykke ske, når 1) det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb for patienten, og videregivelsen sker under hensyntagen til patientens interesse og behov."Når en patient udbeder sig kopi af journalen, må man så udlevere alt materiale, f.eks. histologisvar osv. og svar fra andre afdelinger?"

Ja, patienten har som hovedregel altid ret til at se hele sin journal.


Kapitel 8: Aktindsigt, SL, § 37. Fremsætter en patient begæring herom, skal patienten have meddelelse om, hvorvidt der behandles helbredsoplysninger om vedkommende indeholdt i patientjournaler m.v. Behandles sådanne oplysninger, skal der på patientens begæring og på en let forståelig måde gives patienten meddelelse om,
1) hvilke oplysninger der behandles,
2) behandlingens formål,
3) kategorierne af modtagere af oplysningerne og
4) tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer.

Stk. 2. Retten efter stk. 1 kan dog begrænses, i det omfang patientens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser."Der foreligger ingen samtykke fra pt., hvor egen læge ringer ind og beder os sende udskrivelseskort - gør vi det så?"

Ja, det gør vi.


§ 41. Med patientens samtykke kan sundhedspersoner videregive oplysninger til andre sundhedspersoner om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med behandling af patienten.

Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan uden patientens samtykke ske, når
2) videregivelsen omfatter et udskrivningsbrev fra en læge, der er ansat i sygehusvæsenet, til patientens alment praktiserende læge."Hvornår kan patienter frabede sig, at oplysninger bliver videregivet?"

Patienter kan som hovedregel altid frabede sig videregivelse af oplysninger. Dog er der få undtagelser;


SL § 41, Stk. 2 nr. 3-4:

3) videregivelsen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre eller
4) videregivelsen sker til patientens alment praktiserende læge fra en læge, der virker som stedfortræder for denne."Må man udlevere journalmateriale til en anden afdeling, hvor en fælles patient er indlagt/har et ambulant forløb?"

Ja, da det er nødvendigt for patientens behandlingsforløb.


SL: § 41. Med patientens samtykke kan sundhedspersoner videregive oplysninger til andre sundhedspersoner om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med behandling af patienten.

Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan uden patientens samtykke ske, når
1) det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb for patienten, og videregivelsen sker under hensyntagen til patientens interesse og behov"Må der udsendes epikrise til egen læge, når en patient er død på afdelingen?"

Ja.


SL: § 45. En sundhedsperson kan videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske og hensynet til afdøde, eller andre private interesser ikke taler afgørende herimod."Må man videregive en afdød patients journaloplysninger til pårørende?"

Tavshedspligten ophæves ikke med patientens død.
Ja, som udgangspunkt kan følgende lade sig gøre, SL:SL: § 45. En sundhedsperson kan videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske og hensynet til afdøde, eller andre private interesser ikke taler afgørende herimod.

Det er op til lægen at vurdere, hvad der evt. strider mod afdødes ønske. Der kan ikke gives fortrolige oplysninger til de nærmeste pårørende, hvis journalen indeholder oplysninger om afdøde eller om forholdet mellem afdøde og pårørende, hvor det må antages, at den afdøde ikke ville have ønsket, at det pårørende blev gjort bekendt med disse oplysninger. Eksempel: De efterladte pårørende bør ikke oplyses om selvmord, hvis det fremgår, at afdøde ikke ønskede oplysningerne videregivet."Må man videregive oplysninger om afdød patient til Klinisk Genetisk Afdeling (man har jo ikke patientens samtykke hertil)?"

Ja, hvis dette er til gavn for den pårørende (som evt. er genetisk forbundet til sygdommen).


§ 41, Stk. 2 nr. 3:

3) videregivelsen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre."Må man videregive journalmateriale til forsikringsselskab?"

Ja, hvis der foreligger samtykke fra patienten.


§ 43. Med patientens samtykke kan sundhedspersoner til andre formål end behandling videregive oplysninger om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til myndigheder, organisationer, private personer m.fl.

Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan uden patientens samtykke ske, når
1) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives og oplysningen må antages at have væsentlig betydning for den modtagende myndigheds sagsbehandling,
2) videregivelsen er nødvendig for berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre eller
3) videregivelsen er nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- og kontrolopgaver."Må der videresendes resultater fra sygehuslaboratorierne og røntgenafdelingens undersøgelser til den praktiserende læge, der er foretaget for den praktiserende læge uden patientens samtykke?"

Ja.


SL: § 41. Med patientens samtykke kan sundhedspersoner videregive oplysninger til andre sundhedspersoner om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med behandling af patienten.
Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan uden patientens samtykke ske, når
1) det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb for patienten, og videregivelsen sker under hensyntagen til patientens interesse og behov."Er det lovpligtigt at notere i journalen, hvis der udleveres oplysninger derfra?"

Ja, ifølge offentlighedslovens § 6, stk. 1 omfatter aktindsigten også de notatpligtige oplysninger. Notatpligten tilsiger, at en medarbejder i forvaltningen har pligt til at udarbejde et notat, hver gang en pågældende indhenter mundtlige oplysninger (også telefonisk) i en sag. Man skal huske at notere oplysningerne så hurtigt og nøjagtigt som muligt.


§ 6. I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, skal en myndighed, der mundtligt modtager oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, der er af betydning for sagens afgørelse, eller som på anden måde er bekendt med sådanne oplysninger, gøre notat om indholdet af oplysningerne. Det gælder dog ikke, såfremt oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter."Må der videregives oplysninger om en patient, hvis hjemmesygeplejerske ringer ind og beder om oplysninger på patientens vegne?"

Ja.


SL, § 41. Med patientens samtykke kan sundhedspersoner videregive oplysninger til andre sundhedspersoner om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med behandling af patienten.

Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan uden patientens samtykke ske, når
1) det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb for patienten, og videregivelsen sker under hensyntagen til patientens interesse og behov."Må man selv (via Skejbysystemet) hente kontinuationer fra andre afdelinger?"

Nej, da man ikke med sikkerhed kan vide, om man kun får det relevante at se i journalen. Man skal kontakte den pågældende afdeling først


Dog træder en ny lov herom i kraft pr. 1. oktober 2007.


§ 42 a. Læger og sygehusansatte tandlæger kan ved opslag i elektroniske systemer i fornødent omfang indhente oplysninger om en patients helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, når det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten.Se kommende lovændringer her:
DESIGN BY DANIEL DIGITAL DESIGN